?

Log in

Тепер офіційна спільнота гурту "Йожики" на http://community.livejournal.com/yojikiclub/ - Йожики - клуб [entries|archive|friends|userinfo]
Йожики - клуб

[ website | Йожики ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Тепер офіційна спільнота гурту "Йожики" на http://community.livejournal.com/yojikiclub/ [Oct. 26th, 2007|12:28 am]
Йожики - клуб

the_hadgehogs

[small_the_yojik]
[Tags|, , , ]

Вирішив зробити нашу власну спільноту заново.. тепер вона буде за адресою: офіційна спільнота гурту "Йожики" на http://community.livejournal.com/yojikiclub/

Отож, заходьте, пишіть, рекламуйте, пропонуйте і т.д. ;))
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: mg_mikes
2007-10-26 05:38 pm (UTC)
Сам рекламу делай!!!!
(Reply) (Thread)